(н. 22.10.1955 р., с. Кузедєєво Кемеровської обл., CРCР)
доктор історичних наук, дослідниця архітектурного декору та прикладного мистецтва Київської Русі Arkhipova1sm

1973 р. вступила до Уральського державного університету на факультет мистецтвознавста, 1975 р. продовжила навчання у Київському художньому інституті, який закінчила у 1979 р. за спеціальністю історія мистецтва.З 1985 р. по 2012 р. працювала у відділі археології Києва, з 1986 по 2000 р. була секретарем, а в 2002–2006 рр. – вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Інституту археології для захисту докторських дисертацій. 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Монументальная пластика древнего Киева», 2016 р. – докторську дисертацію "Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х – першої половини ХІІІ ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм)".

Є. І. Архипова досліджує пам’ятки декоративно-прикладного мистецтва, кам’яного архітектурного декору і скульптуру малих форм Південної Русі Х–ХІІІ ст. У складі Старокиївської експедиції брала участь у розкопках у Китаєві та Верхньому Києві: «місті» Володимира та «місті» Ярослава.

У 1994–2001 рр. працювала за сумісництвом зав. сектору археології Національного заповідника «Софія Київська». З 2012 р. — заступник генерального директора з музейно-фондової та наукової роботи заповідника. З 2015 р. – заступник директора з наукової роботи Музею історії Десятинної церкви.

Автор понад 100 публікацій, з-поміж яких розділи у виданнях: Історія декоративного мистецтва України, т. 1 (К., 2010); Історія українського мистецтва, т. 2 (К., 2010).

Основні праці:
Архипова, Є. 1990. Про сюжети рельєфів ХІ–ХІІ ст. з Києво-Печерського монастиря. Археологія, 1, с. 95–106;

Архипова, Є. 1996. Архітектурно-пластичний декор та саркофаги Десятинної церкви. В: Толочко, П. (наук. ред.). Церква Богородиці Десятинна в Києві. До 1000-ліття освячення. Київ: АртЕк, с. 61–67, 118–130;

Архипова, Є. 1997. Монументальна пластика в зодчестві Києва ХІІ ст. Археологія, 2, с. 53–69;

Архипова, Є. 2002. Шиферний саркофаг "княгині Ольги" з Десятинної церкви: проблема атрибуції. Наукові записки Інституту української археографії НАН України, 9: Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Київ, с. 20–33.

Archipova ,E. I. 2002. Die Marmorsarkophage in der Kiever Sophien-Kathedrale. Euvrasia Antiqua, 8, S. 515–534;

Архипова, Є. 2004. Нові знахідки візантійських стеатитових іконок в Україні. Студії мистецтвознавчі. Архітектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, 3(7). Київ, с. 7–20;

Архипова, Е. И. 2005. Резной камень в архитектуре древнего Киева (конец Х – первая половина ХІІІ вв.). Киев: Стилос;

Архипова, Є. Вироби ювелірного та декоративно-ужиткового мистецтва стародавнього Києва (за матеріалами розкопок Старокиївської експедиції 2001–2002 рр.). Археологія, 4, с. 76–87.

Архипова, Е. И. 2006. Новые данные о резном декоре Десятинной церкви (рисунки Н. Е. Ефимова 1826 г.). В: Σοφία. Сборник статей по искусству Византии и Древней Руси в честь А. И. Комеча. Москва: Северный паломник, с. 31–46;

Arkhipova, E. I. 2007. 11th – 12th –Century Figured Reliefs from St. Michael Golden Domes Monastery in Kiev.  Aibabin, A. Ivakin, H. (eds.). Kiev-Cherson-Constantinople. Kiev-Simferopol-Paris: ACHCBYZ, р. 225–242;

Архипова, Е. И. 2007. Архитектурный декор и монументальная пластика Киевской Руси. Конец Х – начало ХІІ века. В: Комеч, А. И.и др. (ред.). История русского искусства: в 22 т., 1: Искусство Киевской Руси. IX — первая четверть ХІІ века. Москва: Северный паломник, с. 569–617;

Архипова, Е. И. 2008. Кадило из Судака в Одесском археологическом музее. Византийский временник, 67 (92), с. 207–216.

Архипова, Е. И. 2008. Церковные осветительные приборы ХІ–ХІІІ вв. из Переяслава Русского. Наукові записки з української історії, 20, с. 241–256;

Архипова, Е. И. 2009. Каменная иконка с Тамани с изображением воина-мученика св. Глеба. В: Цукерман К. (ред). Борисо-Глебский сборник. Collectanea Borisoglebica, 1. Paris: ACHCByz, с. 157–182.

Архипова, Е. И. 2010. Византийские каменные иконки в Древней Руси. Назначение и использование. В: Баталов, А. Л., Смирнова, Э. С. (ред.-сост.). Древнерусское искусство: Идея и Образ. Опыт изучения византийского и древнерусского искусства. Материалы конференции 1-2 ноября 2005 г. Москва: Северный паломник, с. 421–436;

Архипова, Е. И. 2012. Архитектурный декор Десятинной церкви (проблемы и предварительные итоги изучения). Труды Государственного Эрмитажа, 65: Первые каменные храмы Древней Руси: материалы архитектурно-археологического семинара 22–24 ноября 2010 года (науч. ред. Д. Д. Ёлшин). Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, с. 6–33;

Архипова, Е. И. 2013. Синтрон и престол Софийского собора в Киеве по данным археологии и эпиграфики. В: Архипова, Є. І., Івакін,  Г. Ю. (ред.). Храм і люди. Збірка наукових праць до 90-річчя з дня народження Сергія Олександровича Висоцького. Київ: Вид-во ТОВ "Аграр Медіа Груп", с. 24–53;

Архипова, Е.И. 2015. Архитектурный декор и скульптура ХІІ века Южной, Юго-Западной Руси и Рязани. В: Лифшиц, Л. И. (отв. ред.). История русского искусства: в 22 т., 2/2: Искусство второй половины ХІІ века. Москва: Северный паломник, с. 306–353;

Архипова, Е.И. 2015. Каменные иконки со святыми воинами: византийское наследие и южнорусская традиція. Труды Государственного Эрмитажа, 70: Византия в контексте мировой культуры. Материалы конференции, посвященной памяти А. В. Банк (1906-1984). Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, с. 271–289;

Архипова, Є. 2015. Саркофаг князя Володимира Святославича: історія пошуків і атрибуція. Opus mixtum, 3, с. 7–27;

Архипова, Є. 2016. Саркофаг Ярослава Мудрого – пам'ятка історії та мистецтва. Студії мистецтвознавчі, 2(54): Образотворче та декоративно -ужиткове мистецтво. Архітектура, с. 14–26;

Архипова, Е. И. 2016. Новые данные о расположении саркофага Ярослава Мудрого. Ruthenica, ХІІІ, с. 32–49;

Архипова, Е. И. 2017. Образец и копия в скульптуре малых форм Древней Руси (по материалам Украины). В: Мусин, А. Е., Щеглова, О. А. (ред.). В камне и в бронзе. Сборник статей в честь Анны Песковой. Труды ИИМК РАН, XLVIII. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, с. 61–71;

Архипова, Є. 2017. Підлога opus sectile Десятинної церкви в Києві. Opus mixtum, 5, с.146–154, VII–XIII;

Архипова, Є. 2019. Бронзові світильники Десятинної церкви в Києві. Opus mixtum, 7, с. 16–29, І–V.