Актуальні видання:

Arch zhurn obkl ADIU 16.4 200x283 ADU 15 200x283
Журнал
«Архео­логія»
Журнал 
«Архео­логія і давня історія Укра­їни»
Щорічник 
«Архео­логічні дослід­ження в Україні / 
Архео­логічні відкрит­тя в Україні
»
Ist Antrop Bioarch OIUM5 200x283 In Sclavenia terra
Збір­ник науко­вих праць
«Історична антропологія та біоархеологія України»

Збір­ник науко­вих праць
«
Oium»

Збір­ник науко­вих праць
«In Sclavenia Terra»
 StoneAge 200x283    
 Журнал
«Кам’яна доба України»
   

 

 Видання, що не продовжуються:

KZ VUAN 200x283 Z VUAK3 200x283 XpAM 200x283 NZIIMK 200x283
Збір­ник
«
Короткі звідом­лення ВУАК»
Збір­ник
«Запис­ки ВУАК»
Збірник
«Хро­ніка архео­логії та мис­тецтва» 
Збір­ник
«Науко­ві запис­ки Інсти­туту історії мате­ріаль­ної культу­ри
»
AP USSR1 200x283 KCIA 200x283 AИ3 200x283  SVU1 200x283 
Збірник
«Архео­логічні пам’ятки УРСР»
Збір­ник
«Крат­кие сообще­ния Инсти­тута архео­логии УССР»
Збірник
«Архео­ло­ги­чес­кие иссле­дова­ния в Украи­не»
Збірник
«Серед­ні віки на Украї­ні» 
Bull 200x283 Antropology2 200x283    
Журнал
«Бюле­тень кабі­нету антропо­логії та етно­логії
»
Щоріч­ник
«Антро­по­логія»