Відповідно до рішення Вченої Ради Інституту археології НАН України з 1 січня 2018 року запроваджено новий порядок оформлення бібліографічного опису за зразком Harvard referencing style.

Цей стиль буде застосовуватися до всіх видань, які виходять друком під грифом Інституту: періодичних видань (Археологія, Археологія і давня історія України, Кам'яна доба), серійних видань, збірників, монографій тощо.


Бібліографія та система посилань періодичних та серійних видань Інституту археології НАНУ

Для публікацій у виданнях Інституту археології використовується система оформлення посилань у тексті та укладання бібліографії що базується на міжнародній системі Harvard referencies style.

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про автора праці, дату публікації та сторінку цитованого джерела.

 • (Братченко 2008, с. 216)

За потреби сторінковий інтервал може містити посилання на схеми, таблиці, рисунки, фото тощо.

 • (Коваленко, Моця, Сытый 2012, с. 332, рис. 15: 3)

 • (Ryzhov 2012, p. 158, fig. 6.5: 20)

Список цитованих праць має назву Література і укладається в алфавітному порядку за прізвищем першого автора і в хронологічному порядку. Посилання на низку робіт одного автора перераховуються за роком публікації, починаючи з найбільш раннього. На початку формується список робіт за кириличним алфафітом, нижче — латинкою. 

У списку літератури назви видань прописуються повністю, без скорочень, використовують лише офіційні скорочення установ.

Особливості позначення цитувань у тексті:

1. Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках після прізвища автора або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата.

 • на думку Г. Ю. Івакіна (2000, с. 540-541)

 • стверджує О. П. Моця (2011, с. 175)

    Якщо цитована праця друкована латиницею, а текст статті кирилицею, рекомендовано зазначати прізвище автора і в тексті статті, і у посиланні.

 • за С. М. Рижовим (Ryzhov 2012, p. 158, fig. 6.5: 20)

2. Якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно зазначається в дужках у кінці речення перед крапкою або за логікою речення:

 • (Пачкова 2008)

 • (Братченко, Квитницкий, Швецов 2012)

 • (Абашина та ін. 2012, с. 156)

 • (Хамайко 2015, с. 235, рис. 2: 2)

 • (Rassamakin, Nikolova 2008, p. 81-83)

3. Якщо автори цитованих праць мають однакове прізвище і той самий рік видання, прізвище зазначається з ініціалами.

 • (Івакін Г. Ю. 2011), (Івакін В. Г. 2011)

4. Якщо автори цитованої праці мають однакове прізвище, воно зазначається без ініціалів.

 • (Лысенко, Лысенко 2003, с. 170)

5. Якщо публікації того самого автора видані в один рік, у посиланні і списку літератури до року додаються латинські літери в алфавітному порядку:

 • (Готун 2012a, 2012b, 2012с)

у списку літератури:

 • 2012a,

 • 2012b,

 • 2012c.

6. У посиланнях на іншомовні публікації сторінковий інтервал, рисунки, таблиці тощо зазначаються мовою цитованої праці.

 • (Fialko, Boltrik 2013, p. 335-344, fig. 1, table 1)

7. Сторінковий інтервал позначається скороченням с. або p., S., ob. чи іншим відповідно до мови цитованого джерела. Номери сторінок зазначаються у форматі "цифра-дефіс-цифра" без пробілів.

   • (Попко 1971, с. 133-134)

У списку літератури зазначаються усі автори праці або редактори, якщо автор відсутній (дивитися зразки бібліографічного опису). Якщо авторів у статті надто багато (більше 10), допускається обмеження їхньої кількості й введення «та ін.» після певних прізвищ.

Список літератури дублюється в латинській транскрипції (транслітерація) й називається References. Всі джерела подаються у тому самому порядку, що й список літератури, і не орієнтовані на порядок літер латинського алфавіту.

Транслітерація
мова стандарт автоматичне оформлення 
з української мови стандарт 2010 року «Паспорт (КМУ 2010)» наприклад, тут
з російської мови міжнародний стандарт 2012 року ИКАО (Doc 9303, ч. 1)  наприклад, тут
з білоруської мови базується на білоруській латинці, постанові ГКМ та інструкції МВД Білорусі наприклад, тут
з болгарської мови регулюється болгарським Законом про транслітерацію (від 9.03.2009) наприклад, тут

 Схема оформлення посилань

Видання Посилання у тексті Схема опису Приклад опису
Книга: 1 автор (Пачкова 2008) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Пачкова, С. П. 2008. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва. Київ: ІА НАНУ.
Книга: 2 автори (Моця, Казаков 2011) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Моця, О. П., Казаков, А. Л. 2011. Давньоруський Чернігів. Київ: Стародавній Світ.
Книга: 3 автори (Братченко, Квитницкий, Швецов 2012) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Братченко, С. Н., Квитницкий, М. В., Швецов, М. Л. 2012. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце (по материалам исследований 1978 г. Донецкой экспедиции Института археологии). Киев: ИА НАНУ.
Книга: 4 автори і більше (Абашина та ін. 2012, с. 156) Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4. Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво. Абашина, Н. С., Козак, Д. Н., Синиця, Є. В., Терпиловський, Р. В. 2012. Давні слов’яни. Археологія та історія. Київ: Стародавній Світ.

Монографія у серійному виданні з пронумерованими томами, що складає окремий том

(Куштан 2013, с. 87-90) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва монографії. Назва серії, номер тому. Місце видання: Видавництво. Куштан, Д. П. 2013. Південь Лісостепового Подніпров’я за доби пізньої бронзи. Археологічний альманах, 29. Донецьк: Донбас.

Монографія у серійному виданні з пронумерованими томами, як складова частина тому

(Пассек 1949, с. 55) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва монографії. Назва серії, номер тому, сторінковий інтервал. Пассек, Т. С. 1949. Периодизация трипольских поселений. Материалы и исследования по археологии СССР, 10, с. 25-60.
Багатотомне видання (Брайчевський 2009, с. 635) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Том. Назва тому. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Брайчевський, М. Ю. 2009. Вибране. Т. ІІ. Хозарія і Русь. Аскольд — цар київський. Київ: Видавництво імені Олени Теліги.
Окремий розділ книги (за редакцією) у багатотомному виданні (Івакін 2000, с. 540-541) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва розділу. В: Прізвище Ініціали редактора (ред.). Назва книги. Том. Назва тому, номер розділу, глави. Місце видання: Видавництво,  сторінковий інтервал. Івакін, Г. Ю. 2000. Поліцентричний характер міжнародних відносин Русі. В: Толочко, П. П. (ред.). Давня історія України. Т. 3. Слов’яно-Руська доба, р. VII, гл. 2. Київ: Поліграфкнига,  c. 535-546.
Книга: перевидання (Ольговський 2011)

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Номер перевидання. Місце видання: Видавництво; Місце видання2: Видавництво2.*

*Місце  видання2: Видавництво2. вказувати не обов'язково.

Ольговський, С. Я. 2011. Скіфо-антична металообробка архаїчного часу: за матеріалами Нижнього Побужжя та Середнього Подніпров’я. 2-е вид., випр. і доп. Київ: КНТ; Москва: Університет Дмітрія Пожарського.
Книга без автора (Нормативні… 2008, с. 79) Назва книги. Рік. Номер перевидання. Місце видання: Видавництво. Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. 2008. 2-е вид., доп. Київ: Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України.

Збірник наукових праць, (книга за редакцією)

 

Два редактори і більше

(ред. Отрощенко 2012)

 

(eds. Menotti, Korvin-Piotrovskiy 2012)

Прізвище, Ініціали. (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво.

Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2. (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання: Видавництво.

Отрощенко, В. В. (ред.). 2012. Земледельцы и скотоводы Древней Европы: Проблемы, новые открытия, гипотезы. Киев: ИА НАНУ; Санкт-Петербург: ИИМК РАН.

Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A. G. (eds.). 2012. The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books.
 

Збірник наукових праць, книга з двома видавництвами

 


Два міста у виданні

(ред. Моця 2011)

 

 


(Красножон 2016)

Прізвище, Ініціали. (ред.). Рік. Назва книги. Місце видання1: Видавництво1; Місце видання2: Видавництво2.


Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Місце видання1, Місце видання2*: Видавництво.

* Місце видання2 та інші можна не зазначати, обов'язково вписується лише головне місце видання.

Моця, О. П. (ред.). 2011. Експериментальна археологія: завдання, методи, моделювання. Київ: Ліра-К; Москва: Університет Дмітрія Пожарського.

 


Красножон, А. В. 2016. Крепость Белгород (Аккерман) в исторических изображениях. Кишинев; Одесса: Stratum plus.

Книга без року видання чи видавництва (Національний… (б. р.), с. 27) Назва книги. (б. р. - *без року видання). Місце видання (б. в. - *без видавництва). Національний історико-культурний заповідник Чигирин. (б. р.). Черкаси (б. в.).
Рік видання подвійний   Прізвище, Ініціали. Рік—Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому (випуску / частини), сторінковий інтервал. Савельев, О. К. 2005-2009. Богатое позднесарматское погребение из кургана 2 у с. Дивизия (вопросы датировки). Stratum plus, 4, с. 365-373.
Електронна книга: CD-ROM або DVD-ROM

(Adams 2004)

 

 (eds. Lippert, Kosnar, Popelka 2007)

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва книги. Серія, том / випуск тощо. Вид носія. Місце видання: Видавництво.

 

Прізвище, Ініціали. (ред.). Рік. Назва книги. Вид носія. Місце видання: Видавництво.

Adams, L. S. 2004. A History of Western Art: Theory and Practice. Core concepts in Art, 2. CD-ROM. Boston: McGraw-Hill.

 Lippert, A., Kosnar, L., Popelka, M. (eds.). 2007. Archeologicky atlas praveke Evropy. DVD-ROM. Praha: Univerzita Karlova.

Стаття у журналі (Хамайко 2015, с. 235, рис. 2: 2) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому, сторінковий інтервал. Хамайко, Н. В. 2015. Печати княгини Марии. Stratum plus, 6, с. 231-244.
Стаття у журналі з подвійною (том /частина) нумерацією (Diachenko, Menotti 2012, p. 2815) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому (випуску / частини), сторінковий інтервал. Diachenko, A., Menotti, М. 2012. The gravity model: monitoring the formation and development of the Tripolye culture giant-settlements in UkraineJournal of archaeological science, 39 (8), р. 2810-2817.
Стаття у серійному виданні (Братченко 2008, с. 216) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва серійного видання, номер тому, сторінковий інтервал. Братченко, С. Н. 2008. Олександрівські могили-кургани в долині Лугані. Матеріали та дослідження з археології Східної України, 8, с. 134-217.

Окрема стаття (додаток) іншого автора в монографії
 +
Книги / збірники у серії

(Коваленко, Моця, Сытый 2012, с. 332, рис. 15: 3) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. В: Автори. Назва монографії. Назва серійного видання, номер тому. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал.  Коваленко, В., Моця, А., Сытый, Ю. 2012. Новейшие скандинавские находки в погребениях Шестовицы. В: Андрощук, Ф., Зоценко, В. Скандинавские древности Южной Руси. Occasional Monographs, 3. Paris: ACHCByz, c. 321-350. 
Стаття у збірнику

(Ryzhov 2012, p. 158, fig. 6.5: 20)

 

 

(Rassamakin, Nikolova 2008, p. 81-83)

 

 

(Івакін, Козюба, Манігда, Чекановський 2018, с. 63)

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. In: Прізвище Ініціали редактора (ред.). Назва збірника. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал.

Ryzhov, S. 2012. Tripollian pottery of the giant-settlements: characteristics and typology. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A. G. (eds.). The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books, p. 139-169.

Rassamakin, Y., Nikolova, A. 2008. Carpathian imports and imitations in context of the Eneolithic and Early Bronze Age of the Black Sea Steppe Area. In: Biehl, P. F., Rassamakin, Y. Ya. (eds.). Import and imitation in archaeology. Langenweibbach: Beier & Beran, p. 51-88.

Івакін, Г. Ю., Козюба, В. К., Манігда, О. В., Чекановський, А. А. 2018. Дослідження Південного палацу в Києві. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2016. Київ: ІА НАНУ, с. 62-64.

Стаття з doi в друкованому журналі (Stepanchuk et al. 2017, p. 135) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому, випуску / частини, число, сторінковий інтервал. doi. Stepanchuk, V. N., Vasilyev, S. V., Khaldeeva, N. I., Kharlamova, N. V., Borutskaya, S. B. 2017. The last Neanderthals of Eastern Europe: Micoquian layers IIIa and III of the site of Zaskalnaya VI (Kolosovskaya), anthropological records and context. Quaternary International, 428 (A), р. 132-150. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.042.
Стаття з doi в електронному журналі (Majkiс et al. 2017) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу, номер тому, визначник статті. doi. Majkiс,  A., Evans,  S., Stepanchuk, V., Tsvelykh,  A., d’Errico, F. 2017. A decorated raven bone from the Zaskalnaya VI (Kolosovskaya) Neanderthal site, Crimea. PLoS ONE, 12 (3), e0173435. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173435.
Матеріали конференції

(Полюшко 2007)

 

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва. В: Прізвище, Ініціали редактора (ред.) або назви організації. Назва збірки. Опис збірки. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал.

Полюшко, Г. В. 2007. До питання атрибуції золотої митри з колекції Музею історичних коштовностей України. В: Строкова, Л. В. та ін. (ред.). Музейні читання. Матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — погляд крізь віки». Київ, Україна, 11-13 грудня 2006 р. Київ: МІКУ, c. 168-171.

Тези конференції (Хамайко 2011) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва тез. В: Редактор або організація. Назва конференції. Опис збірки тез. Місце проведення, дата. Місце видання: Видавництво, сторінковий інтервал. Хамайко, Н. В. 2011. Стекло из раскопок торгово-ремесленных дворов Киевского Подола на ул. Спасской. В: Гайдуков, П. Г. (отв. ред.). Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое время: изучение и реставрация. Тезисы докладов международної научной конференции. Москва, РФ, 23-25 матра 2011. Москва: ИА РАН, с. 32.
Стаття у журналі (online) (MatuzevičiūtėTelizhenko 2016, p. 110) 

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва статті. Назва журналу [online], номер тому (випуску / частини) *, сторінковий інтервал *. Режим доступу: [Дата звернення].

якщо вказано

Matuzevičiūtė, G. M., Telizhenko,  S2016. The First Farmers of Ukraine: an Archaeobotanical Investigation and AMS Dating of Wheat Grains from the Ratniv-2 Site. Archaeologia Lituana [online], 17, p. 100-111. Available at: http://www.journals.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/10685 [Accessed 30 May 2017].
Дисертація

(Буйських 2010, с. 123)

(Rouse 2002)

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва дисертації. Дисертація вчений ступінь. Офіційна назва установи.

Буйських, Ю. С. 2010. Нижча міфологія в системі традиційного світогляду українців (кінець XIX — початок XXI ст.). Дисертація к. і. н. Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Rouse, A. C. 2002. Information technology outsourcing revisited: success factors and risks. Ph.D. thesis. Dept. of Information Systems, University of Melbourne.

Автореферат дисертації (Куштан 2007) Прізвище Ініціали. Рік. Назва дисертації. Автореферат дисертації вчений ступінь. Офіційна назва установи. Куштан, Д. П. 2007. Населення південної частини Лісостепового Подніпров’я за доби пізньої бронзи. Автореферат дисертації к. і. н. ІА НАНУ.
Звіт із науково-дослідної роботи (Круц, Максимов 1971, с. 28-29) Прізвище, Ініціали. Рік. Назва роботи. Місце зберігання, назва фонду, номер звіту. Круц, В. В., Максимов, Е. В. 1971. Отчет о раскопках многослойного поселения у с. Казаровичи Киевской области в 1971 г. Науковий архів ІА НАНУ, ф. 64, 1971/5.
Архівний документ під автором (Локтюшев 1925, арк. 79)

Прізвище, Ініціали. Рік. Назва документа. Установа, фонд опис *, справа *, одиниця зберігання, аркушевий інтервал.

*за наявності

Локтюшев, С. А. 1925. Дополнительные сведения об археологических раскопках 1918-1919 гг. Науковий архів ІА НАНУ, ф. 59, оп. 1, спр. 17, арк. 77-86.
Архівний документ під назвою (без автора) (Витяг … 1929, арк. 12)

Назва документа. Рік (якщо є). Установа, фонд опис *, справа *, одиниця зберігання.

*за наявності

б.а. 1929. Витяг з журналу звітів Археологічного відділу ВУАК від 25.ІІІ.29 р. Науковий архів ІА НАНУ, ф. 59, оп. 1, спр. 179, арк. 12.
Вебсайт (У Варшаві … 2017)

Розробник / Автор / Власник сайту. Рік. Назва web-документу або web-сторінки [тип матеріалу] (дата оновлення *). Режим доступу: <web-адреса url=""> [Дата звернення].

*за наявності

Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба». 2017. У Варшаві представили виставку з врятованими скарбами підземного Львова [online]. Режим доступу: http://ras.gov.ua/news/275-u-varshavi-predstavili-vistavku-z-vryatovanimi-skarbami-pidzemnogo-l-vova#!vspl1 [Дата звернення 30 травня 2017].
Веб-документ (Копытько 2013) Прізвище, Ініціали або Організація-автор. Рік. Назва документу [тип матеріалу]. Місце видання: Власник  або Видавництво. Режим доступу: <web-адреса url=""> [Дата звернення]. Копытько, А. 2013. Музей археологии в Газиантепе: Мозаики Зевгмы [online]. Київ: Музейний простір. Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/31456 [Дата звернення 31 травня 2017].

Примітки: 

  • для тих видань, які зареєстровані, як періодичні (журнали), а відповідно мають ISSN, а також для серійних видань, у яких є ISBN, але вони мають номер випуску, а також постійну редакційну колегію, — місце видання і редактор не зазначаються;
  • якщо збірка вийшла в серії, але має окремого редактора (-ів), а не колегію, — вона оформлюється як збірка, із зазначенням редактора і місця видання. Атрибути серії і номер випуску в такому випадку зазначаються в кінці.