Інститут археології Національної академії наук України оголошує конкурс до аспірантури за спеціальністю 032 — історія та археологія.

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за вищезазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України № 206-л від 03 жовтня 2017 р.).

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

Правила прийому до аспірантури Інституту археології НАН України затверджені на засіданні Вченої ради (протокол № 6 від 4 травня 2017 р.) і діють впродовж відповідного навчального року.

Рівень вищої освіти — третій (освітньо-науковий).

Передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Ступінь Доктор філософії (PhD)
Форма навчання денна
Нормативний термін підготовки  4 роки
Обсяг освітньої складової 37 кредитів ЄКТС
Ліцензійний обсяг  6 осіб
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  ступінь магістра (ОКР спеціаліста)

 

Прийом документів до аспірантури проводиться з 1 серпня по 10 вересня 2020 р.

Для участі в конкурсі до аспірантури подаються такі документи:

Обов’язкові:
1. Заява на ім’я директора інституту.
2. Реферат з обраної наукової спеціальності (до 30 с.).
3. Відгук на реферат (з оцінкою спеціаліста профільного відділу).
4. Особовий листок з обліку кадрів (береться у відділі кадрів Інституту археології).
5. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із кваліфікацією спеціаліста або магістра.
6 Медична довідка про стан здоров’я (загальна, видається на вимогу медичними закладами, наприклад для отримання водійськиого посвідчення тощо).
7. Фотокартки 3 х 4 (3 шт.).
8. Ксерокопії 1,2 сторінки паспорта та сторінки з реєстрацією.
9. Інформація про абітурієнта (у друкованому вигляді) ПІБ, актуальний e-mail, тел., актуальна поштова адреса для зв’язку, додатковий контакт довіреної особи.

За наявності додатково подаються:
10. Посвідчення про складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії, спеціальності.
11. Рекомендація ВНЗ до аспірантури (у випадку вступу за контрактом).
12. Копія трудової книжки.
13. Список опублікованих наукових праць.

Примітки: Усі документи приймаються одним пакетом, одразу, без донесень будь-яких документів в інші дні.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 12 (10 поверх).

Відповідальна особа за прийом документів у абітурієнтів – завідувач аспірантурою, учений секретар Інституту археології – к. і. н. Ольга Володимирівна Манігда.

Вступні випробування проводитимуться у вересні — жовтні 2021 року.

Зарахування на навчання відбувається за результатами вступних випробувань: оцінювання наукового реферату, іспити зі спеціальності та іноземної мови.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Зарахування вступників на навчання до аспірантури — з 1 листопада.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів на контрактних засадах. Орієнтовна вартість навчання в аспірантурі на умовах контракту. 

Телефон для довідок: 418 61 02

Е-mail:

Питання до вступного іспиту в аспірантуру:

За спеціальністю «Археологія»

 • Методи датування археологічних комплексів.
 • Культури скіфського часу лісостепової смуги України.
 • Кочовики євразійських степів V—IX ст.
 • Ямна культурно-історична спільність.
 • Античні автори про Північне Причорномор’я.
 • Ранньосередньовічні культури слов’ян Східної Європи (празька, пеньківська, колочинська).
 • Трипільська культура на території України.
 • Грецька колонізація Північного Причорномор’я.
 • Археологічні пам’ятки кочовиків Євразійських степів X—XIV ст.
 • Неолітичні культури України.
 • Матеріальна культура скіфів.
 • Слов’янські племена теренів України VIII—IX ст.
 • Ранній палеоліт України.
 • Етнокультурне районування Скіфії.
 • Давньоруські пам’ятки Середнього Подніпров’я.
 • Проблема первісного заселення території Східної Європи.
 • Основні етапи розвитку Скіфії.
 • Давньоруські поселенські пам’ятки Галицького та Волинського князівств.
 • Мезоліт України.
 • Культура сармат Східної Європи.
 • Економічний розвиток Київської Русі за археологічними даними.
 • Загальна характеристика епохи енеоліту теренів України.
 • Торгові зв’язки античних міст Північного Причорномор’я.
 • Становлення християнства Східної Європи.
 • Фінальний палеоліт України.
 • Боспорське царство.
 • Давній Київ, Галич, Володимир, Колодяжин, Овруч, Василів на Дністрі.
 • Культури бронзової доби степової смуги Східної Європи.
 • Ольвія.
 • Неінвазивні методи в археології.
 • Пам’ятки первісного мистецтва на території України.
 • Херсонес.
 • Основні писемні першоджерела з давньої історії населення Східної Європи.
 • Періодизація історії первісного суспільства і археологічна періодизація.
 • Археологічні пам’ятки скіфів степової смуги України.
 • Проблема походження слов’ян.
 • Археологія як історична наука та її джерела.
 • Матеріальна культура населення античних міст Північного Причорномор’я.
 • Превентивна та рятівна археологія у сучасних умовах - в Україні та в Європі.
 • Криза мисливського господарства та становлення виробничої економіки.
 • Комплекс археологічних пам’яток. Визначення, суть, приклади.
 • Давньоруське ремесло за даними археології.
 • Реконструкція соціально-економічних структур давніх суспільств за археологічними даними.
 • Енеолітичні пам’ятки степової України.
 • Методи фіксації в археології.

За спеціальністю «Антропологія»

 • Предмет антропології та її місце в системі наук.
 • Зародження антропологічних знань у стародавності і в середньовіччі.
 • Формування антропології як самостійної науки. Виникнення антропологічних шкіл і товариств в Європі.
 • Сучасний стан і напрями антропологічних досліджень в Україні.
 • Населення України в епоху мезоліту за даними антропології.
 • Населення України в епоху неоліту за даними антропології.
 • Антропологічний склад трипільців.
 • Основні етапи і чинники антропогенезу.
 • Антропологічний склад населення Північного Причорномор'я в скіфо-античний час.
 • Діяльність Ф.Вовка як фундатора української антропології.
 • Антропологічний склад населення черняхівської культури.
 • Сучасні наукові погляди на неандертальців і сапієнсів.
 • Населення салтівської культури за даними антропології.
 • Історична антропологія, джерела і місце в системі антропологічних знань.
 • Методи досліджень у палеоантропології.
 • Сармати за даними антропології.
 • Расознавство. Поняття про раси. Фактори расоутворення.
 • Антропологічні дані і реконструкції шляхів етногенезу.
 • Середньовічні слов'яни за даними антропології.
 • Сучасні уявлення про основні етапи антропогенезу.
 • Кочівники півдня Східної Європи.
 • Антропологічна характеристика населення України в епоху бронзи.
 • Населення середньовічного Криму за даними антропології.
 • Наука проти расизму.
 • Скіфи за даними антропології.
 • Джерела і напрямки палеоантропологічних досліджень.
 • Українська антропологія в 20-30-ті роки XX ст.
 • Джерела, напрямки і методи історичної антропології.
 • Формування антропологічного складу сучасного населення України.
 • Біоархеологічні реконструкції.

Детальніше про аспірантуру Інституту археології НАНУ