2020—2024 рр.
«Актуальні проблеми історичної антропології та біоархеології України» 

Керівник: к. і. н. І. Д. Потєхіна

Фундаментальна тема.
Науково-дослідний проект спрямований на розробку актуальних проблем історичної антропології України на основі здобутих раніше і нових антропологічних матеріалів з пам’яток широкого хронологічного діапазону (Х тис. до н. е. — XVIII ст. н. е.) із залученням новітніх методик антропологічних досліджень. У ході виконання проекту буде збагачено джерельну базу шляхом системного збору та опрацювання антропологічних колекцій, введено до наукового обігу значний масив нових антропологічних даних. Їх аналіз сприятиме висвітленню актуальних питань формування давньої людності території України у різні історичні епохи в контексті історії населення Східної Європи. Передбачається визначення археогенетичної та палеодемографічної структури давніх культур на теренах України, проведення біоархеологічних реконструкцій історичних популяцій, вивчення особливостей їх адаптації до природних і соціальних умов середовища від епохи мезоліту до пізнього середньовіччя. Комплексний характер дослідження забезпечується використанням широкого спектру сучасних антропологічних методик краніологічного, остеологічного, палеодемографічного, палеопатологічного, палеодієтного та археогенетичного аналізів.

Індивідуальні розділи:

І. Д. Потєхіна. Населення території України X—III тис. до н.е. за даними антропології.

Т. О. Рудич. Слов’яни на території України. Антропологічний аспект: витоки, генетичні зв’язки, динаміка фізичного типу.

О. Д. Козак. Дитячі поховання І-ІІ тисячоліття н.е. як джерело до вивчення історичної антропології України.

Т. О. Назарова. Населення Криму та Північної Таврики у I тис. до н. е. — I тис. н. е.

О. М. Петрашенко. Методична та консультативна допомога по створенню бази даних та проведенню статистичної обробки антропологічних матеріалів.

Т. І. Слободян. Поховальний обряд населення України в латенський та римський час (за матеріалами тілопальних поховань).

Ю. В. Долженко. Населення Чернігово-Сіверщини за даними краніології (VII—VI ст. до н. е. — ХVІІІ ст. н. е.).

Ю. В. Ушкова. Населення території України за доби бронзи: антропологічний склад та спосіб життя

20152019 рр.
«Формування давньої людності на території України за даними антропології та біоархеології» 

Керівник: к. і. н. І. Д. Потєхіна

Фундаментальна тема.
Запропонований проект спрямований на розробку актуальних проблем історичної антропології України. Його виконання дозволить простежити генетичні витоки та антропологічний склад носіїв давніх культур, визначити демографічну структуру та провести біоархеологічні реконструкції давніх популяцій території України від епохи мезоліту до пізнього середньовіччя. Дослідження носитиме комплексний характер, на основі сучасних антропологічних методик та статистичних програм планується проведення краніологічного, остеологічного, палеодемографічного, палеопатологічного, палеодієтного та археогенетичного аналізів антропологічних матеріалів з поховальних пам’яток широкого хронологічного діапазону, від VII тис. до н. е. до XVIII ст. н. е., що були досліджені на території України. Планується публікація низки монографій, наукових збірок та статей.

Індивідуальні розділи:

І. Д. Потєхіна. Формування племен кам’яної та мідної доби України (краніологія, археогенетика, аналіз стабільних ізотопів).

О. Д. Козак. Реконструкція фізичних навантажень та професійної діяльності представників давнього населення на основі маркерів окупаційного стресу за кістковими рештками з поховань території України.

Л. В. Литвинова. Населення скіфської культури Північного Причорномор’я (за антропологічними матеріалами могильника Мамай-Гора).

Т. О. Рудич.  Населення України І—ІІ тис. н.е. (за антропологічними матеріалами могильників черняхівської культури, давньоруської доби та пізнього середньовіччя).

Т. О. Назарова. Населення Криму (III ст. до н.е. — XIII ст.н.е.) за антропологічними даними.

О. М. Петрашенко. Методична та консультативна допомога по створенню бази даних та проведенню статистичної обробки антропологічних матеріалів.

Ю. В. Долженко. Походження, антропологічний склад та генетичні зв’язки населення давньоруського Чернігова та округи.

Т. І. Слободян. Кремації як джерело вивчення давнього населення України

Ю. В. Ушкова. Антропологія та палеопатологія населення Північного Причорномор’я за доби бронзи.

2010—2014  рр.
«Давнє населення території України. Антропологічний склад, походження, біоархеологічні реконструкції»

Керівник: к. і. н. І. Д. Потєхіна

Фундаментальна тема.
Систематизовано та проаналізовано антропологічні матеріали з поховань Х тис. до н. е. — ІІ тис. н. е., що відкриті на території України не лише протягом останніх років, а і в попередній час. В науковий обіг введений великий джерельний матеріал, аналіз якого дав змогу простежити важливі  етапи антропологічної історії давнього та середньовічного населення  України та дослідити ступінь його морфологічної однорідності і основні напрями антропологічних зв’язків в етногенетичних процесах,  висвітлити особливості демографічної структури палеопопуляцій. Запропоновано біоархеологічні реконструкції окремих аспектів історії населення за результатами палеодієтологічних та палеопатологічних досліджень.

Індивідуальні розділи:

І. Д. Потєхіна. Біоархеологічні реконструкції населення мезоліту — раннього енеоліту.

О. Д. Козак. Проблеми та перспективи реконструкції фізичних навантажень та професійної діяльності у давніх популяціях.

Л. В. Литвинова. Населення доби пізньої бронзи та раннього заліза лісової та лісостепової зони України.

Т. О. Назарова. Населення Криму доби еллінізму – пізнього середньовіччя.

Т. О. Рудич.  Населення лісостепової та лісової зони України римського часу та доби середньовіччя.

Ю. В. Долженко. Населення давньоруського Чернігова за антропологічними даними.

О. М. Петрашенко. Розробка методик використання програмного забезпечення для створення бази даних та статистичної обробки антропологічних матеріалів.

20052009  рр.
«Палеоантропологія України. Етногенез, демографія та екологія» 

 

Керівник: к. і. н. І. Д. Потєхіна

Фундаментальна тема.
Проаналізовано і систематизовано антропологічні матеріали з поховань Х тис. до н. е. — ІІ тис. н. е., що відкриті на території України не лише протягом останніх років, а і в попередній час. В науковий обіг введений великий джерельний матеріал, аналіз якого дав змогу простежити важливі етапи антропологічної історії давнього та середньовічного населення  України та дослідити ступінь його морфологічної однорідності і основні напрями антропологічних зв’язків в етногенетичних процесах,  висвітлити особливості демографічної структури палеопопуляцій. Запропоновано реконструкцію окремих палеоекологічних аспектів історії населення за результатами палеодієтологічних та палеопатологічних досліджень.

Індивідуальні розділи:

І. Д. Потєхіна. Палеоекологія населення Подніпров’я доби мезоліту-енеоліту.

О. Д. Козак. Інфекційні захворювання та демографія в екологічному контексті Давньої Русі .

Л. В. Литвинова. Антропологічні та демографічні характеристики скіфського і середньовічного населення Північного Причорномор’я.

Т. О. Назарова. Населення Північного Причорномор’я у І—ІІ тис.н.е. (антропологія, демографія, палеопатологія).

Т. О. Рудич. Антропологічний склад населення Середнього Подніпров’я І—ІІ тис. н. е..

Ю. В. Долженко. Населення давньоруського Чернігова за антропологічними даними.

О. М. Петрашенко. Розробка методик використання програмного забезпечення для створення бази даних та статистичної обробки антропологічних матеріалів.